Z historie obce

    Obec Vlkovice leží 6 km jihovýchodně od  Lišova na  silnici České Budějovice - Zvíkov - Třeboň. Je z ní výhodné autobusové spojení v pracovní dny do Českých Budějovic a Třeboně. Do Lišova jen ve dnech školního vyučování.

    První záznamy o obci Vlkovice v třeboňském státním archívu jsou z 24. dubna 1446 "Vlkovickým na potok - oves, kury, dva lány, roboty". Druhý záznam je ze dne 26. června 1447 v listu na půl lánu.

    Vlkovice náležely až do zrušení patrimonálního zřízení k panství třeboňskému, s nímž též sdílely jeho osudy. Obec držel na počátku 15. století Jan z Tožice vladyka z Vidova, který tu začátkem 15. století vybudoval rybník Vlkovický o rozloze 113 ha, dříve Pamatuj zvaný.

    V roce 1785 byl zde rychtářem Jan Dvořák, výborem Martin Turinský, konšelem Ondřej Kándl, všichni zemědělci. Dále zde hospodařili Lorenc Kubeš, Lorenc Švec, Vít Nováček, Pavel Viktora, Lukáš Tvaroh a Ambrož Pozníček. V obci byla obecní chalupa, pazderna a kovárna. Obyvatelé pracovali v zemědělství, pouze několik z nich dojíždělo na příležitostné práce mimo obec.

    Před rokem 1849 byly Vlkovice osadou Slavošovic.

    Do roku 1848 byly Vlkovice poddanskou vsí třeboňského panství. Až do té doby zde byl majitel panství správním úředníkem a soudcem, kterého ve vsi zastupoval rychtář, jako vrchnostenský zřízenec dosazovaný pravidelně majitelem panství.

    V roce 1820 bylo ve Vlkovicích 20 domů a 122 obyvatel.

    Na základě prozatímního obecního zřízení č. 170, ze dne 17. března 1849 se staly Vlkovice nejnižší správní jednotka, samosprávní územní svazek - obec, jejíž práva a povinnosti během následujících dvaceti let byly nejrůznějšími právními změnami několikrát novelizovány. V bachovském absolutismu byl vydán dne 15. března 1862 obecní zákon č. 18 pro země předlitevské, který zůstal v podstatě s určitými změnami, v roce 1918, v platnosti až do roku 1945. Podle citovaných norem byla obec nejnižší jednotka samosprávy.

    Obecní záležitosti řídil obecní výbor a představenstvo, na základě zákona 761/1919 sbírky byl změněn název obecních orgánů na obecní zastupitelstvo a obecní radu. Tato se skládala ze starosty a členů rady. Členové obecní rady byly též členy obecního zastupitelstva, které volili všichni občané mající volební právo. Zastupitelstvo pak ze sebe volilo starostu a členy rady. Obecní zastupitelstvo bylo voleno na období šesti let. Funkce byly bezplatné, jen starosta dostával podle rozhodnutí zastupitelstva určitý plat.

    Obecní zastupitelstvo svolával k jednání starosta, když bylo nutné projednat záležitosti týkající se samostatné obce, nebo když to žádala alespoň 1/4 členů, eventuelně okresní výbor nebo okresní úřad. Zastupitelstvo nemělo moc výkonnou. Ta příslušela obecní radě. Její práci řídil a v podstatě vykonával starosta, který zastupoval obec navenek a obci za své jednání zodpovídal.

    Dne 17. prosince 1929 bylo založeno družstvo pro rozvod elektrické energie se sídlem ve Vlkovicích za účastí 19 členů a upsáno 212 podílů po 60 Kč z jednoho hektaru zemědělské půdy. V roce 1930 proběhla elektrifikace obce. Bylo provedeno 19 přípojek a od 12. prosince 1930 byl proud dodáván do obce a to v ceně 1 kW motorového proudu za 2,40 Kč a světelného za 3,40 Kč. K 1. prosinci bylo provedeno sčítání lidu a ve zdejší obci bylo 128 obyvatel.

    V roce 1938 byli ve Vlkovicích tito rolníci s výměrou půdy:

číslo popisné s výměrou v ha
Jan Tájek 1 29,55
František Mydlil 3 18,15
František Švec 4 18,58
Matěj Nováček 5 20,71
Jan Viktora 6 19,11
Tomáš Kovář 7 16,97
František Kándl 8 21,09
Tomáš Tvaroh 9 23,93
Tomáš Fuksa 10 19,35
Jan Viktora 11 9,19
Jakub Fišák 12 18,52
Domkáři a chalupníci:
František Papáček 13 1,42
Tomáš Jiřík 14 3,49
Jakub Švec 15 0,40
Martin Mysliveček 16 1,16
Jan Jiřík 17 0,30
Martin Švec 19 2,26
František Jiřík 21 1,96
Matěj Čábela 22 2,03
Tomáš Novotný 23 1,23
František Suchánek 24 1,85
Marie Floriánová 25 3,70
Obec Vlkovice 22,81
Veřejný statek 5,91
Správa státních rybníků a statků Třeboň 114,34


Celková výměra obce 378,01
z toho orná půda 164,38
louky 40,31
zahrady 1,93
pastviny 12,32
lesy 36,99
rybník 113,15
zastavěná plocha 2,28
půda neplodná 0,85
cesty 5,80