První soutěž požárního družstva mužů v roce 1952

    Požární sbor při místní hasičské jednotě se vrhl na popud činných členů Václava Kováře a Václava Floriána v roce 1952 do přípravy na soutěž požárních družstev mužů s ruční stříkačkou. Praktická cvičení se konala od začátku května pravidelně třikrát týdně, pořadový výcvik jedenkrát týdně a teoretická školení také pravidelně jedenkrát týdně.

    Členové družstva se scházeli na cvičení pravidelně i v době, kdy bylo v zemědělství dosti práce.

    Složení požárního družstva: velitel František Švec, členové Jan Mydlil, Václav Kovář, Rudolf Kándl, Jan Tvaroh, Václav Florián, Josef Tájek, Jan Hamerník a Josef Florián.

    Okrsková soutěž se konala v červnu 1952 ve Štěpánovicích. Na tuto soutěž jelo družstvo v občanském obleku, velitel v klobouku a ostatní členové družstva bez čepic, protože družstvo nemělo stejnokroje ačkoliv byly nárokovány již několik let. Jaké to bylo překvapení pro pracovníky požární inspekce Okresního národního výboru v Třeboni a okresního výboru svazu nemusím vypisovat. Rovněž i požární družstvo ze Slavošovic nemělo stejnokroje.

    V této soutěži se naše požární družstvo umístilo na prvním místě v kategorii ručních stříkaček s postupem do okresního kola. Po vyhodnocení soutěže, zástupci požární inspekce i okresního výboru přesvědčovali členy našeho družstva, aby si zapůjčili stejnokroje a do Třeboně přijeli cvičit v nich. Velitel družstva s tímto návrhem však nesouhlasil a prohlásil, že za týden přijede na okresní kolo soutěže v klobouku a ostatní členové tak, jak jsou ve Štěpánovicích. Jaké bylo překvapení pro členy družstva, když ve středu navečer přivezl pracovník Požární inspekce Okresního národního výboru v Třeboni do obce stejnokroje včetně bot.

    Na okresní kolo soutěže do Třeboně vezl členy družstva na stříkačce párem koní s péčí dobrého ošetřovatele bratr Jan Hamerník starší. Na soutěži v Třeboni si naše družstvo vybojovalo první místo v ručních stříkačkách a účast v krajském kole. Při soutěži v Třeboni bylo naše družstvo odměněno bouřlivým potleskem občanů, neboť družstvo nastupovalo na soutěž po družstvech v kategorii motorových stříkaček a u ručních stříkaček se vedl jen jeden útočný proud, to znamenalo, že je méně pracný a výpomocí při čerpání vody družstvem mužů ze Štěpánovic bylo dosaženo velmi krátkého času.

    Po okresním kole začal urputný boj při cvičení, vybrušoval se požární útok, pořadový výcvik a pilně se proškolovala teorie, která byla slabinou družstva. Členové požárního družstva byli pevně přesvědčeni, že i v krajském kole získají první místo, ale vše dopadlo jinak. Přestože mělo družstvo nejlepší čas v požárním útoku a obdrželo málo trestných bodů, skončilo na III. místě.

    Při dotazu velitele u rozhodčích některý jen pokrčil rameny a jeden mu řekl (sice ne úředně), kdybyste v obci měli jednotné zemědělské družstvo, tak jste to prvé místo měli, ale není možné abyste dostali motorovou stříkačku Vy, když další družstva jsou z obcí, kde jsou již JZD založena a nemají tam motorovou stříkačku. To bylo velké zklamání pro členy družstva, ale takový byl již sport.

    V roce 1953 se uskutečnily oslavy 50. výročí založení sboru, které se konaly 28. června 1953. Při této příležitosti promluvil k zúčastněným členům Československého svazu požární ochrany řídící učitel školy ve Štěpánovicích Theodor Petr o významu a poslání základní organizace Svazu požární ochrany v obcích.

006.jpg(23 kb)

    Předseda základní organizace Jakub Fišák a předseda MNV Václav Florián poděkovali zakládajícím členům: Jakubovi Fišákovi st., Tomáši Fuksovi, Františku Kándlovi, Františku Mydlilovi a Tomáši Kovářovi za jejich dlouholetou práci v požární ochraně.

    V rámci oslav se konala obvodová soutěž požárních družstev na cvičišti SVAZARMu za silnicí. Naše požární družstvo splnilo všechny disciplíny a mělo postoupit do okresního kola, kterého se nezúčastnilo, snad pro křivdu třeba i domnělou v krajské soutěži, kterou těžce neslo.

    Po skončení soutěže bylo provedeno námětové cvičení na Tvarohů stodolu, kterého se zúčastnila požární družstva s motorovými stříkačkami.

    Oslavy byly zakončeny taneční zábavou na parketě na Kándlů zahradě.

    V druhé polovině roku 1955 obdržel požární sbor starou motorovou stříkačku Pflader 4, kterou vrátil okresní inspekci požární sbor Mladošovice po přidělení nové motorové stříkačky PS 8. Obdržení staré motorové stříkačky neuspokojilo požadavky požárníků, ale spíše roztrpčilo. Byl to typ, se kterým se nemohlo jezdit na soutěže požárních družstev a přestali mít zájem cvičit s dřevěným rozdělovačem a proudnicemi, protože tato vybavení u stříkačky nebyla a tak aktivita upadla.

    V roce 1955 byla zahájena adaptace požární zbrojnice v prostoru mezi stávající hasičskou zbrojnicí a obecní kovárnou. Na této akci členové základní organizace odpracovali 800 hodin zdarma. Musel být zvednut krov do výšky již adaptovaných kanceláří MNV a knihovny, vybourány otvory pro okna a vrata a tyto do nich osadit, zhotovit nový trámový strop, elektrickou instalaci, vnější a vnitřní omítky a betonovou podlahu. Tato akce byla v prosinci 1956 dokončena a požární technika do ní nastěhována.

    Dne 16. října 1963 se 23 členů základní organizace zúčastnilo mírové slavnosti ve Štěpánovicích.

    V roce 1963 konaly se oslavy 60 let trvání organizace, na jejíž počest byla uspořádána okrsková soutěž, které se zúčastnilo 6 družstev mužů. Družstvo naší organizace se soutěže nezúčastnilo pro nevyhovující stříkačku.

    V letech 1964 až 1972 byla činnost místní jednoty zaměřena na výcvik, provádění preventivních prohlídek v rodinných domech a všech objektech JZD. Pravidelně každoročně bylo přede žněmi prováděno námětové cvičení na kravín JZD. Voda byla čerpána z Vlkovického rybníka. V některých letech se jej zúčastňovaly i sousední sbory.

    V roce 1973 se konaly oslavy 70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vlkovicích spojené s obvodovou soutěží požárních družstev. Soutěž se skládala z požárního útoku a štafety. Oslav se zúčastnilo 12 sborů v počtu 115 požárníků a mnoha občanů v civilním obleku. Soutěže se zúčastnilo 8 požárních družstev mužů, 2 družstva starších žáků a 2 družstva mladších žáků. Zlatým hřebem oslav bylo provedení požárního útoku s vodou s ruční čtyřkolovou stříkačkou vlkovickými dětmi ve věku 5 až 12 let, které sací i útočné vedení prováděly sami a jakou měly radost, když z proudnice vystříkla voda a ony mohly proudnici přidržet. U proudnice se vystřídaly všechny děti. Čerpání vody zajistilo požární družstvo mužů.

    Požární družstvo z Vlkovic cvičilo se zapůjčenou stříkačkou ze Hvozdce a savice měli zapůjčeny z Lišova a ostatní výzbroj měli vlastní. Po nastartování hasičská stříkačka zhasla a již se více nenastartovala a družstvo bylo diskvalifikováno. Prvenství v soutěži si vybojovalo družstvo mužů ze Spolí, družstvo starších žáků z Lišova a mladších žáků ze Štěpánovic. Průběh oslav nafilmovali Jan Kándl a František Švec.

    Od roku 1975 se zlepšil i kulturní život v obci. Společně organizovaly základní organizace Svazu požární ochrany Zvíkov, Hvozdec a Vlkovice v Družstevním domě ve Zvíkově požární ples, maškarní merendu a pouťovou taneční zábavu. Ve Vlkovicích maškarní průvod a pouťovou taneční zábavu na parketě.

    V roce 1976 se obvodové soutěže nezúčastnil žádný sbor z celého Lišovska, protože měly probíhat soutěže na sucho bez vody.

    Základní organizace jmenovala a nahlásila na Městský úřad v Lišově požární družstvo ve složení: Jan Kándl ml., velitel a členové družstva Jaroslav Florián, Pavel Florián, Karel Kándl ml., Václav Kovář ml., Jan Mydlil ml., Václav Tůma, Jan Tvaroh ml. a Jan Viktora.

    Oslavy 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vlkovicích se konaly 28. května 1978, spojené s obvodovou soutěží požárních družstev mužů, dorostu a žáků. Požární družstvo Vlkovic se soutěže nezúčastnilo, protože mělo jen motorovou stříkačku Pflader 4, která není přípustná pro soutěž.

    Jako každoročně i v tomto roce se konala na 1. neděli v červenci pouťová taneční zábava na parketě. Vyhrávala kapela pana Monspiegla z Ledenic. V odpoledních hodinách projížděla obcí lišovská rodačka Magda Špačková, zpěvačka ostravského souboru "Buřinky". I když již přejela křižovatku, ještě se vrátila a chtěla vidět, jaké jsou zábavy na malých obcích, kde není ani sál. Chvíli seděla a poslouchala. Hudba se jí líbila a pěkně si při ní notovala. Celou dobu ji pozoroval kapelník a rozhodl se, že ji požádá, aby si s nimi šla zazpívat. Jaké bylo překvapení, když se nezdráhala a po dohodě s ním vzala do ruky mikrofon a za doprovodu hudby začala zpívat. Zazpívala pět jihočeských písniček. Po každé písničce se ozýval bouřlivý potlesk. Po poděkování pořadatelů a kapelníka se rozloučila a s přáním dobré zábavy pokračovala dál.

    Významným dnem byl pro sbor 25. červen 1979, kdy sbor obdržel novou motorovou stříkačku PS 12, v hodnotě 27.189 Kčs a hadice v hodnotě 12.476 Kčs a již ten den večer se s ní začalo s nácvikem požárního útoku. Zájem o cvičení byl velký. Na cvičení se scházelo v průměru 13 členů.

    V roce 1982 požární inspekce a městský národní výbor organizovali 30. června námětové cvičení na kravín ve Vlkovicích.