Období od roku 1989

    Naše základní organizace měla ke konci roku 1989 45 členů, z toho 32 mužů a 13 žen. Během roku byli přijati za členy 2 muži a 2 ženy a 1 člen zemřel.

    Dne 28. února navštívila naší základní organizaci průzkumová skupina ústředního výboru Svazu požární ochrany ČSR a předseda okresního výboru SPO Václav Žižka. Za základní organizaci byli přítomni všichni členové výboru. Prověrka byla zaměřena na plnění úkolů základní organizace v požární ochraně a celého života v obci. Po prověrce a besedě si hosté prohlédli požární zbrojnici, několik alb fotografií a v závěru bylo promítnuto několik filmů ze života v obci. Práce ZO SPO byla hodnocena kladně. Členové průzkumové skupiny byli překvapeni množstvím pohárů ze soutěží, pořádkem ve zbrojnici a dobrou spoluprací s ostatními složkami Národní fronty a městským národním výborem.

    V tomto roce byla základní organizace SPO oceněna okresním výborem SPO medailí Za příkladnou práci, kterou převzal předseda základní organizace na obvodové soutěži v Hůrách, dne 3. června 1989.

    V roce 1989 sbor zakoupil autobus na dopravu požárních družstev na soutěže v ceně 55.386 Kčs. Finanční částku na nákup autobusu si vydělali členové na čištění melioračních stok, většinou Vlkovického potoka a stoky od Zvíkovského rybníka. Jaké však bylo překvapení pro všechny členy, když autobus přivezl Jan Viktora, zajel do požární zbrojnice a zjistilo se, že se do ní nevejde, že chybí na délku 30 cm a nastala další starost, kam ho umístit.

010.jpg(29 kb)

    V roce 1990 se přistavěla požární zbrojnice. K jižnímu štítu se přistavělo po celé šířce 4 metry, na které se dala rovná střecha, která by v případě potřeby mohla sloužit jako balkon, která je oplechována a mohly se zachovat okna pro zasedací místnost ve štítě. Ani šířka požární zbrojnice nestačila na délku autobusu a tak byla v zadní části zbrojnice vybourána původní jižní štítová zeď a autobusem se zajíždělo původními vraty v severním štítě. Na této akci členové odpracovali přes 800 hodin zdarma.

011.jpg(35 kb)

    Výroční schůze základní organizace se konala dne 24. listopadu 1989. Jaké však bylo překvapení pro všechny členy, když s předsedou okresního výboru SPO, Václavem Žižkou, přijel předseda Ústředního výboru Svazu požární ochrany České republiky, s. Eduard Křiklava. Výroční schůze probíhala dle programu, jen byla rozšířena o předání pamětních listů k 125. výročí založení požární ochrany, které předal předseda Ústředního výboru Křiklava a převzali je: Karel Kándl, Jan Nováček, Jan Kándl (1914), Václav Kovář, Jan Kándl (1943) a Jan Viktora.

    Na okresním kole hry Plamen v Bavorovicích, dne 27. května 1989, obdržel Pavel Florián čestné uznání Ústředního výboru Svazu požární ochrany za práci s mládeží na návrh průzkumové prověrkové skupiny Ústředního výboru.

    Dne 22. února 1990 přijeli do Vlkovic 2 pracovníci Československé televize a předseda okresního výboru SPO Václav Žižka. Za Sbor dobrovolných hasičů byli přítomni: předseda Václav Florián, velitel Václav Kovář st., strojník Jan Kándl a člen výboru Václav Kovář ml. Po prohlídce požární zbrojnice a zasedací místnosti začala beseda o práci Sboru dobrovolných hasičů, zejména o práci s mládeží a po besedě byl připraven komentář, aby po projednání mohla televize v obci natáčet.

    Velkou událostí pro naši obec bylo 3. a 4. května 1990, kdy do naší obce přijela Československá televize natáčet pořad "Svatý Florián patron hasičů". Je to pořad o práci a životě Sboru dobrovolných hasičů v současné době v malé obci. V úvodu pan děkan Jindřich z Lišova ve štěpánovickém kostele u sochy svatého Floriána vypráví legendu o životě svatého Floriána patrona hasičů.

    Ve Vlkovicích přivítal pracovníka Československé televize předseda Sboru dobrovolných hasičů Vlkovice Václav Florián. Československá televize udělala záběry některých domů. Byla uskutečněna beseda s některými členy výboru Sboru dobrovolných hasičů na téma život a práce sboru a některých členů, zajištění finančních prostředků na koupi autobusu a doplňování výzbroje a výstroje, práci žen a nejvíce je zajímala práce s dětmi a mládeží. Mladí požárníci předvedli ukázku nácviku některých prvků z celostátní hry Plamen.

    Nezůstala bez povšimnutí ani stará ruční čtyřkolová stříkačka, zakoupená v roce 1903. Pracovníci Čs. Televize udělali několik záběrů ruční stříkačky tažené párem koní lesní správy Domanín, polesí Štěpánovice. Na stříkačce jel mimo kočího i velitel Sboru dobrovolných hasičů Václav Kovář st., který v závěru poukázal na to, že tato stříkačka byla navržena MNV Zvíkov na vyřazení do šrotu. Místní hasiči sebrali a odevzdali potřebnou váhu ocelového šrotu i barevných kovů jenom pro to, aby ji nemuseli odevzdat do šrotu.

    Velkým překvapením pro všechny pracovníky Čs. televize bylo vybavení tak malého sboru a velké množství získaných pohárů za první až třetí místo, získaných v soutěžích v požárním sportu družstvy žen, mužů, starších a mladších žáků.

    V roce 1990 byl přejmenován Svaz požární ochrany, opět se vrátil původní název Sbor dobrovolných hasičů Vlkovice.

    Oslavy 90. výročí založení hasičského sboru byly plánované na 3. července 1993, ale opožděným nahlášením termínu oslav a soutěže na okresní výbor byl již tento termín obsazen, oslavy byly tedy odloženy na 10. července 1993.

012.jpg(77 kb)

    Již začátkem května byla vyčištěna stoka od rybníka k silnici, ale při deštivém počasí v tomto roce stoka opět zarostla a tak se musela koncem června čistit znova a musela se opravit přehrada na zadržení vody, aby se mohla čerpat voda stříkačkou z Vlkovického potoka.

    Pro příjezd požárních vozidel na cvičiště musel být vybudován most přes Vlkovický potok. Soutěž byla upravena tak, aby se co nejvíce podobala zásahu u požáru. Upustilo se od přípravy základny. Z požárního vozidla nebo ze skříně se vyndala pouze stříkačka, aby se předešlo úrazům a ostatní nářadí se bralo přímo z vozidla nebo ze skříně, po odstartování požárního útoku.

    Velkým překvapením byl malý počet přihlášených družstev a to ještě některá přihlášená družstva se soutěže nezúčastnila. Soutěže se zúčastnilo celkem osm požárních družstev a z toho byla tři družstva z Vlkovic.

Umístění požárních družstev Dosažený čas
Ženy
1. Vlkovice 84 s
Muži
1. Krasejovka 47 s
2. Zaliny 69,8 s
3. Vlkovice 72,2 s
4. Hůry 72,5 s
5. Rudolfov 144,9 s
6. Kaliště diskvalifikace
Starší žáci
1. Vlkovice 46 s

    V tomto roce poklesl zájem o práci zejména mladších mužů což se také projevil i na výsledcích v soutěžích. Ve sboru bylo jen osm členů, kteří se zúčastňovali soutěží. Nemohli-li jet dva členové, nemohlo jet celé družstvo nebo muselo být doplněno členkou Dankou Kándlovou.

    Z důvodu zavedení silniční daně a zvýšením pojištění z motorových vozidel byl prodán autobus 12. února 1993 za 25.000 Kč.

    V roce 1998 se ve Vlkovicích konaly oslavy 95. výročí založení sboru dobrovolných hasičů dne 30. května, spojené s obvodovou soutěží, která se prováděla jen v požárním útoku v kategorii mužů, žen, starších a mladších žáků.

    Na oslavách byly předány medaile "Za mimořádné zásluhy" dlouholetým členům a funkcionářům Václavu Kovářovi a Václavu Floriánovi, které předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu České Budějovice Václav Žižka. Ostatní medaile a čestná uznání budou předány na Výroční valné hromadě.

    Týden před soutěží vytýčili Václav Florián a Jan Kándl část louky Václava Kováře potřebnou pro cvičiště, kterou Václav Kovář pěkně posekl, usušil a seno čistě shrabal.

    Velmi ochotně našemu sboru pomáhal Sbor dobrovolných hasičů Lišov, který zapůjčil nádržky na terče pro soutěž družstev mužů a žen. Zajišťoval potřebnou vodu na provádění požárních útoků.

    Obvodové soutěže se zúčastnila 3 družstva žen, 8 družstev mužů, 2 družstva starších a jedno družstvo mladších žáků.

Umístění družstev v soutěži Dosažený čas
Ženy
1. místo Lišov 28,01 s
2. místo Vlkovice 43,39 s
3. místo Hvozdec 45,05 s
Muži
1. místo Lišov II. 25,35 s
2. místo Rudolfov 27,01 s
3. místo Lišov I. 28,03 s
4. místo Vlkovice 29,05 s
5. místo Jivno 39,37 s
6. místo Hvozdec 40,33 s
7. místo Zvíkov 42,01 s
8. místo Hůry 45,04 s
Starší žáci
1. místo Rudolfov 27,20 s
2. místo Vlkovice 41,00 s
Mladší žáci
1. místo Lišov 23,20 s

    V roce 2001 se podařilo získat dva mladé členy Petra Novotného a Zdenka Tájka a tři mladé členky Martu Burgerovou, Lenku Tůmovou a Lenku Novotnou a odhlásily se Jana Floriánová, Miroslava Stašková st., Marie Viktorová, Šárka Viktorová a Hana Viktorová a zemřel Jan Kándl st.

    Sbor dobrovolných hasičů Vlkovice měl k 1. lednu 2002 40 členů starších 15 let, z toho 28 mužů a 12 žen a 24 mladých požárníků.