Výstavba požární zbrojnice

    Rozhodnutím rady Městského národního výboru v Lišově bylo v podzimních měsících roku 1981 schváleno zahájení výstavby požární zbrojnice s tím, že do konce roku 1981 budou zabetonovány základy. V předstihu byl založen kabel pro elektrickou přípojku a vybudování vodovodní přípojky z kuchyňky v budově občanského výboru, která bude sloužit jako definitivní včetně vypouštěcího ventilu.

    Výstavba byla zahájena 10. října 1981 vytýčením stavby. Základové rýhy vykopal strojem člen JZD Zvíkov Václav Fiktus. Po zabetonování výkopu bylo smontováno bednění typ NOE a zabetonovány základy. Betonování základu bylo dokončeno 7. listopadu 1981 za velmi nepříznivého počasí.

    Projektovou dokumentaci vypracoval předseda základní organizace Václav Florián, který práci řídil a vykonával mimo jiné práce i práci stavebního dozoru a investora.

    V roce 1982 byla veškerá brigádnická činnost zaměřena na výstavbu požární zbrojnice. Byla provedena hrubá stavba včetně zastřešení, zakrytí lepenkou a práce klempířské. Nebyla provedena eternitová krytina pro nedostatek eternitu. Byla provedena elektrická instalace a rozvod vody.

    Práce na výstavbě požární zbrojnice pokračovaly i v roce 1983. I když bylo v plánu ji otevřít v roce 1983 u příležitosti 80 let trvání požární ochrany a předat ji do užívání, nebyl tento úkol splněn. Bylo to příliš velké sousto při tak malém počtu obyvatel a nebylo to k zvládnutí. V roce 1983 byly provedeny pokrývačské práce, fasáda a většina vnitřních omítek.

    Na stavbě se pracovalo každou sobotu. Někteří členové zde strávili i nějaký den dovolené a v letním období i odpoledne po příchodu ze zaměstnání. Brigády nekončily v poledne, ale pozdě večer. Nebylo výjimkou, že se v létě pracovalo ještě ve 21.00 hodin a na podzim i při umělém osvětlení.

    V roce 1984 byly provedeny podlahy, dokončení vnitřních omítek, obklady, dlažby, provedeny terénní úpravy a nátěr vrat a zárubní.

    Dílo v hodnotě 300.000 Kčs bylo vybudováno nákladem 180.000 Kčs. I když nebyl v obci jediný zedník byla většina zednických prací provedena brigádnicky zdarma. Na smlouvu o dílo byly provedeny obklady, dlažby, práce klempířské a pokrývačské a fasáda. Dodavatelsky byla provedena elektroinstalace Okresním stavebním podnikem České Budějovice. Prováděl ji pan Schmidtmayer, mimo svou pracovní dobu, který má ve Vlkovicích rekreační chalupu.

    Na stavbě pracovali všichni občané od školní mládeže včetně důchodců. Nezůstali stranou ani chalupáři, kteří do obce dojíždějí.

007.jpg(25 kb)

    Na stavbě bylo odpracováno:

V roce 1981 1462 brigádnických hodin
V roce 1981 3223 brigádnických hodin
V roce 1983 3641 brigádnických hodin
V roce 1984 3710 brigádnických hodin
Celkem bylo odpracováno 12.036 brigádnických hodin.

    Slavnostní otevření a předání do užívání spojené s obvodovou soutěží se konalo 7. července 1984 ve 13.00 hodin, kterého se zúčastnili městské a okresní orgány, 250 požárníků a více než 250občanů z širokého okolí.

    Snad i příroda se radovala z dobře vykonané práce, pěkného osazení do terénu a konečné úpravy terénu, kde bylo vysázeno 100 růží, 15 okrasných stromků a květiny. Plocha před požární zbrojnicí byla vyasfaltována, ostatní plochy byly osety travinou. Po několika pochmurných dnech se udělalo krásné a slunné počasí.

    Za dobrou práci v požární ochraně a budování obce byla udělena vyznamenání Svazu požární ochrany. Medaile za příkladnou práci převzali Fuxa Jan st., Michner František a Jan Tvaroh st. Čestné uznání okresního výboru Svazu požární ochrany obdržel Jan Fuxa ml. Čestná uznání základní organizace Svazu požární ochrany byla předána: Jaroslavu Floriánovi, Pavlu Floriánovi, Janu Tvarohovi ml., Jiřímu Tvarohovi a Milanu Kándlovi.

    Po projevu předsedy občanského výboru a základní organizace Svazu požární ochrany, zástupce městských orgánů a předání vyznamenání, byl požádán podplukovník Jaroslav Prášek, náčelník okresní inspekce požární ochrany, o přestřižení pásky a tím otevření a předání požární zbrojnice do užívání.

    Tím skončila první část oslav a byla zahájena soutěž požárních družstev, které se zúčastnili 3 pionýrské oddíly mladých požárníků, 3 družstva žen a 21 požárních družstev mužů. Soutěžilo se jen v požárním útoku.

    Umístění požárních družstev na I.  až III.  místě:

Pořadí Družstvo Čas
Mladí požárníci
1. místo Vlkovice 36,8 s
2. místo Zahájí 54,2 s
3. místo Lišov diskvalifikace
Ženy
1. místo Kaliště 69,2 s
2. místo Štěpánovice 91,4 s
3. místo Strážkovice diskvalifikace
Muži
1. místo JZD Zvíkov 64,1 s
2. místo Spolí 65,7 s
3. místo Vlkovice I. 65,8 s

    Základní organizace Svazu požární ochrany, mimo své hlavní úkoly, věnovala se péči o zeleň a zlepšení životního prostředí. V tomto roce bylo vysázeno 50 stromků a 100 keřů. Za tuto činnost byla základní organizaci Vlkovice dne 8. června 1984 na Jihočeském krajském národním výboru v Českých Budějovicích uděleno "Uznání Rady pro životní prostředí při vládě ČSR" s bronzovou medailí. Toto vyznamenání převzal předseda ZO SPO Václav Florián.